Friday, November 6, 2009

我伤害了我在乎的人,我也很心痛啊!!!!

我。。

我很伤心,很难过。。根本不知道要怎样形容自己的心情。。我心里有很多很多的不满和委屈,可是我没有人可以倾诉。。父母,我不想他们为我担心,也不想他们 知道很多的时候我都过的很不开心。。弟弟,我从来没有跟他讲心事。。妹妹,我知道他看见我哭,也会和我一起抱头痛哭。。而朋友,我不想讲。。

Friday, August 7, 2009

wo cong lai bu zhi dao, ye bu ceng xiang guo, zi ji hui you zhe yang de gan jue.. wo lei le.. zhe yang de ri zi, wo huo lei le.. zhen de hen lei.. wo ye mei you gen zhe zi ji de yuan ze zou.. ke shi, wo bu hou hui..

-kahfung-
-12.03pm-